Chi tiết về Tác giả

Niêm, Lê Đức Đại học Tây Nguyên