Chi tiết về Tác giả

Hùng, Hoàng Trọng

  • T. 126, S. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển - Kinh tế và Phát triển
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
    Tóm tắt